Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

Magnolia11
19:26
8656 97b5

August 18 2016

Magnolia11
21:58
8071 375f
Reposted fromdrobnostki drobnostki viacontrolled controlled
Magnolia11
21:58
Wszystko, czym się martwisz, nie ma żadnego znaczenia. Będzie lepiej niż dobrze. Będziesz wspaniała. Poznasz w swoim życiu cudownych ludzi, którzy będą Ci pomagać i kochać.
— Reese Witherspoon
21:58
6167 e264
Reposted fromsunlight sunlight viacontrolled controlled
Magnolia11
21:57
Magnolia11
21:56
6952 54b2 500
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?

/Poznań.
Reposted fromcontrolled controlled
Magnolia11
21:55
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viacontrolled controlled
21:55
2403 ff86 500
Magnolia11
21:54
You're no good for me,
I don't need nobody.
Don't need no one,
that's no good for me.
— The Prodigy - No good
Reposted fromagonya agonya

August 16 2016

Magnolia11
19:21
4668 c1f9 500
Reposted fromRichWorld RichWorld viaLittleJack LittleJack
Magnolia11
19:21
Magnolia11
19:20
by Kevin Wada
Magnolia11
14:18
Magnolia11
14:17
Magnolia11
14:15
14:13
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
Magnolia11
14:12
8467 eb61 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
Magnolia11
14:09
0703 9c4f 500
Reposted fromrol rol viadamagecase damagecase
14:08
2288 768c 500
Reposted fromfirebends firebends viatutsade2 tutsade2
Magnolia11
14:05
6681 7285 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl